ประวัติ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด

ประวัติ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด


ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำกัด
 
     เมื่อต้นปี 2528  คณะกรรมการสหภาพแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   ภายใต้การนำของนายสินชัย  โพธิ์รัง  ประธานสหภาพแรงงานฯ ได้มีการประชุมโดยนำปัญหาเรื่องสวัสดิการพนักงานที่มีอยู่และเรื่องหนี้สินของพนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ โดยเฉพาะสมาชิกชั้นผู้น้อยมีรายได้จำกัด  เมื่อประสบปัญหาด้านการเงิน มีความจำเป็นต้องกู้เงินจากนายทุนซึ่งคิดดอกเบี้ย     ในอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือน  ทำให้เกิดปัญหาภาระหนี้สินส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและไม่มีสมาธิในการทำงาน  นายสินชัย ได้เสนอแนวทางของระบบสหกรณ์ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ
 
     1. เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เพราะระบบสหกรณ์ทำให้เกิดการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกผู้มีรายได้น้อยกับสมาชิกผู้มีรายได้มาก
     2. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมโดยการถือหุ้นและรับฝากเงินจากสมาชิก
     3. ให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ โดยคิดดอกเบี้ยถูกกว่า นายทุนภายนอกและไม่ยุ่งยากเรื่องหลักประกันเงินกู้
 
     คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางของระบบสหกรณ์จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพนักงานจึงมีมติเห็นชอบในการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหภาพแรงงานฯ จะให้การสนับสนุน พื้นที่ทำการของสหกรณ์  บุคลากร และระดมเงินส่วนตัวของคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ เพื่อเป็นทุนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำเร็จตามเป้าหมาย
 
     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2528  สหภาพแรงงานฯ จึงได้รวบรวมสมาชิกจำนวน 99 คน  ร่วมประชุมเพื่อศึกษาระบบและวิธีการของสหกรณ์ สิทธิหน้าที่ของสมาชิกพร้อมทั้งหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในงานของสหกรณ์มาเป็นวิทยากร ดังนี้
 
     1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 4 ท่าน
     2. นายไพบูลย์  แก้วเพทาย   กรรมการผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด
     3. นายสมุทร  คุณชื่น       อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา จำกัด
 
     พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้คัดเลือกบุคคลจำนวน 12 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์  โดยมีหน้าที่ ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมทั้งยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้
     1. นายสินชัย โพธิ์รัง      2. นายสันต์  ฉิ่งกังวาล
     3. นายอภัย อภัสสรกุล      4. นางฐิติมา นองสุวรรณ
     5. นายธงชัย ส่องสว่าง       6. นายวิทยา เมฆเวียน
     7. นายสมพร สง่าพงษ์      8. นายจรูญพรรณ พรหมหาญ
     9. นายสิทธิพงษ์ สังขวิภา      10. นายสมคิด ทองแกมแก้ว
     11. นายทองรวม ชูดวง       12. นายชนิด ชิตสุข
                                                   
    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2528  ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ โดยใช้ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์     สหภาพแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด” เลขทะเบียน กพธ. 24/2528  สถานที่ตั้งอยู่บริเวณอาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ
 
    คณะผู้จัดตั้งได้เริ่มดำเนินการทำธุรกิจโดยหักเงินค่าหุ้นจากสมาชิกครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2528 และเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้จัดประชุมใหญ่ครั้งแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน  คณะผู้จัดตั้งฯ จึงได้นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกในวันที่ 29 สิงหาคม 2528  โดยที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะผู้จัดตั้งฯ ทั้ง 12 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด ชุดที่ 1 โดยมีตำแหน่ง ดังนี้
                                               
     1.  นายสินชัย โพธิ์รัง  ประธานกรรมการ
     2.  นายสันต์ ฉิ่งกังวาล รองประธานกรรมการ
     3.  นายอภัย อภัสสรกุล รองประธานกรรมการ
     4.  นายธงชัย ส่องสว่าง  เหรัญญิก
     5.  นางฐิติมา นองสุวรรณ  เลขานุการ
     6.  นายวิทยา เมฆเวียน กรรมการ
     7.  นายสมพร สง่าพงษ์  กรรมการ
     8.  นายจรูญพรรณ พรหมหาญ กรรมการ
     9.  นายสิทธิพงษ์ สังขวิภา กรรมการ
     10. นายสมคิด  ทองแกมแก้ว กรรมการ
     11. นายทองรวม  ชูดวง กรรมการ
     12. นายชนิด  ชิตสุข กรรมการ
             
     เนื่องจากในระยะแรกสมาชิกสหกรณ์ฯ มีจำนวนไม่มากและสหกรณ์ฯ มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับ    จัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการฯจึงช่วยกันปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีนายไพบูลย์  แก้วเพทาย  เป็นผู้ให้คำแนะนำและช่วยวางระบบงานของสหกรณ์ และนายสมุทร  คุณชื่น ช่วยทำบัญชีของสหกรณ์ฯ สำหรับธุรกิจที่สหกรณ์ฯ เปิดบริการให้แก่สมาชิก ได้แก่
         
     1. รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
     2. ให้สมาชิกกู้เงิน 2 ประเภท ได้แก่
         2.1 เงินกู้สามัญ           วงเงินกู้สูงสุด  20,000.00 บาท
         2.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  วงเงินกู้สูงสุด   2,000.00 บาท
 
     สหกรณ์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาครั้งแรกในปี 2529 จำนวน 2 คน คือ
     1. นายไพบูลย์   แก้วเพทาย
     2. นายสมุทร     คุณชื่น
 
    สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานครั้งแรกในปี 2529 เป็นจำนวนเงิน 46,903.30 บาท  สหกรณ์ฯ มีเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานประจำครั้งแรกโดยนายไพบูลย์  ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ให้ความอนุเคราะห์ส่งบุคคล ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีสำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด จำนวน 2 คน คือ
     1. ปี 2531  นางสาวรัชนีกร  ฤทธิ์ลอย 
     2. ปี 2533  นางสาวนุสรา    มาดารี   (นางนุสรา  เตรียมสกุล)
 
    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 สหกรณ์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก”สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด” เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด” สหกรณ์ฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานเป็นครั้งแรกในปลายปี 2539 โดยมีการพัฒนาเป็นรูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูป จนถึงปัจจุบัน (ปี 2562) สหกรณ์ฯ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ
 
      การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 ในปี 2562 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน   สลากกินแบ่งรัฐบาล ให้พื้นที่ภายในสำนักงานฯ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ทำการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน  
      สหกรณ์ฯ ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2562)
      สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน” จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
    สหกรณ์ฯ มีสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 951 คน  มีทุนดำเนินงาน 600 กว่าล้านบาท มีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการจำนวน 5 คน ไม่เคยมีประวัติการตัดบัญชีหนี้สูญ  นโยบายหลักที่คณะกรรมการดำเนินการสานต่อกันมาตั้งแต่ชุดที่ 1 จนถึงปัจจุบัน คือ การทำงานภายใต้หลักการ,อุดมการณ์สหกรณ์ เน้นความโปร่งใสและซื่อสัตย์ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

Line@
ค้นหา GLOCOOP หรือคลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแอป
คลิกที่นี่ Android,IOS